• darmowe porady prawne poznań
  • darmowe porady prawne
  • skuteczny adwokat poznań

Rozliczenie z fiskusem bez tajemnic

Do 30 kwietnia każda osoba fizyczna, która uzyskała jakikolwiek przychód w 2016r., jest zobowiązana do złożenia deklaracji PIT. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ze względu na ich sytuację rodzinną i ustrój majątkowy mogą skorzystać z preferencyjnych sposobów rozliczeń.

Rozliczenie z małżonkiem:
Osoba fizyczna może rozliczyć się z fiskusem wspólnie ze swoim małżonkiem, jeżeli są spełnione

łącznie następujące warunki:
- między małżonkami istnieje małżeńska wspólność majątkowa,
- wspólność małżeńska istnieje przez cały rok podatkowy,
- żaden z małżonków nie korzysta z 19% podatku liniowego
- żaden z małżonków nie korzysta z opodatkowania ryczałtowego

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, w tym celu sumują swoje dochody uzyskane w 2016r., następnie uzyskaną wartość dzielą przez dwa i dopiero od wskazanej kwoty obliczają podatek dochodowych zgodnie z regułą oznaczoną w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie uzyskaną kwotę mnożą przez dwa w efekcie czego otrzymują wysokość podatku dochodowego jaką powinni zapłacić od dochodów uzyskanych w 2016r.

Warto podkreślić, że w sposób prewencyjny może rozliczyć się również osoba fizyczna, która:

1) zawarła związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;

2) pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Korzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczenia z fiskusem jest najbardziej opłacalne wtedy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje dochodów lub jeden z małżonków uzyskuje dochody przekraczające 85 528 zł

Rozliczenie rodzica/ opiekuna z dzieckiem:

W preferencyjny sposób mogą rozliczyć się również rodzice lub opiekunowie prawni samotnie wychowujący dzieci:

1) małoletnie,

LEXSTRADA - Kancelaria Prawa Pracy Przemysław Dziubak, ul. Jeżycka 29 lok. U - 3, 60-864 Poznań, Tel.: +48 61 851 69 04, M: +48 500 208 413, NIP: 779-163-59-73, REGON: 570550101,
RACHUNEK BANKOWY: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 1219 5985
mail: kancelaria@lexstrada.pl, www.lexstrada.pl

  1. 2)  bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  2. 3)  do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych,

    w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Metoda preferencyjnego wspólnego rozliczenia z dzieckiem jest taka sama jak w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków z zastrzeżeniem, że do dochodów rodziców nie doliczamy dochodów małoletnich dzieci ze stypendiów, pracy jak i z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące preferencyjnych sposób rozliczeń, zapraszamy do kontaktu.

< wstecz