Kancelaria prawna w Poznaniu

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne Poznań

Nazywane również familijnym, to specjalnie wyodrębniona dziedzina prawna, która zajmuje się regulacją stosunków osobistych i majątkowych w małżeństwie, a także między dziećmi i jego rodzicami oraz wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Prawo rodzinne zajmuje się określaniem regulacji wspólnego majątku, jego zmiany oraz ustania między osobami będącymi w związku małżeńskim. Określa zasady separacji, a także zaniku więzi małżeńskich. Podstawą pokrewieństwa są rodzice oraz ich dzieci, dlatego też prawo to zajmuje się również określeniem pochodzenia dziecka, zasad władzy rodzicielskiej i przysposobieniem nazywanym potocznie adopcją. Ponadto obejmuje również sprawy dotyczące alimentów, opieki i kurateli.

Prawo rodzinne działa w oparciu o kilka podstawowych zasad takich jak:

równe traktowanie obojga małżonków

równe traktowanie obojga małżonków

trwałość zawartego małżeństwa

trwałość zawartego małżeństwa - przesłanki do jego rozwiązania winny być jak najstaranniej zbadane

troska o małoletnie dzieci

troska o małoletnie dzieci - zapewnienie im takiej władzy rodzicielskiej, która będzie odpowiadać ich potrzebom

równe prawa dzieci

równe prawa dzieci przysposobionych z prawami dzieci pochodzących ze związku małżeńskiego

Zakres usług kancelarii