Podział majątku Poznań

W trakcie trwania małżeństwa wszystkie dobra - o ile przed ślubem nie podpisano intercyzy - są wspólne dla obu stron. Podział majątku następuje po ogłoszeniu separacji lub rozwodu, ubezwłasnowolnienia, upadłości lub śmierci jednego z małżonków.

Majątek wspólny a osobisty

Wspólny majątek to wszystkie dobra, które zostały nabyte przez którąkolwiek ze stron po ustanowieniu wspólności majątkowej. Natomiast osobisty, to taki, który został nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego oraz wszelkiego rodzaju nagrody, prawa autorskie i darowizny.

Podziałowi ulega jedynie wspólność majątkowa - może on zostać przeprowadzony na dwa sposoby:

  1. za pomocą umowy – wówczas małżonkowie zawierają porozumienie, w którym określają podział majątku według ich uznania. Należy jednak podzielić nieruchomość w formie aktu notarialnego.
  2. dzięki orzeczeniu sądu – przeprowadzane jest odpowiednie postępowanie, które pomaga orzec o podziale majątku na podstawie stopnia przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku. Pod uwagę bierze się również nakład pracy włożony przy wychowaniu potomstwa oraz przy wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku podziału majątku przy pomocy Sądu sprawa może zakończyć się na trzy następujące sposoby:

Pozostałe usługi