Alimenty Poznań

Alimenty to obowiązkowo dostarczane środki utrzymania, które nakładane są przez sąd. Obciążają osoby spokrewnione w linii prostej, a więc dziadków, rodziców, dzieci i wnuki, a także rodzeństwo w tym również przyrodnie. Obowiązek alimentacyjny w określonych sytuacjach może być zarządzony między byłymi małżonkami oraz pasierbem a macochą lub ojczymem.

Do otrzymywania alimentów uprawniona jest tylko ta osoba, która w określonych sytuacjach znalazła się w niedostatku, czyli stanie, w którym dana jednostka nie posiada możliwości, aby zaspokoić własnymi siłami swoje usprawiedliwione potrzeby w całości lub pewnym stopniu. Usprawiedliwione to takie, które są niezbędne do ustanowienia normalnych warunków bytowych - chodzi tutaj o warunki mieszkaniowe, wyżywienie, edukację, a nawet potrzeby kulturowe.

Zakres alimentów określa sąd biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby osoby, która się o nie ubiega, a także możliwości majątkowe osoby, na które są one nakładane. Przy czym warto zwrócić uwagę, że jeżeli pozwany nie pracuje, a mógłby to robić, wtedy sąd określa jego potencjalny majątek na podstawie możliwości, gdyby ten pozostawał w stosunku pracy.

Pozostałe usługi